Szczegóły aktualności

26 sierpnia 2015, 15:04

Sejm przyjął ustawę określającą procedury związane z uzgodnieniem płci

Po ponad dwóch latach od wpłynięcia projektu autorstwa posłanki Anny Grodzkiej, Sejm uchwalił ustawę o uzgodnieniu płci. Ustawa wprowadza odrębną procedurę sądową umożliwiającą uznanie tożsamości płciowej jako podstawy określenia płci. Regulacje w niej zawarte będą ogromnym udogodnieniem i ułatwieniem dla osób, których tożsamość płciowa różni się od płci cielesnej. Prace na projektem trwały od stycznia 2013 roku. Przegłosowana została znacznie okrojona wersja, z której wyeliminowano kwestie budzące kontrowersje. Pierwotny projekt przewidywał m.in. możliwość składania wniosku o uzgodnienie płci również przez osoby, które ukończyły 16 lat i wyrażają w tej kwestii jednoznaczną wolę. Ostatecznie przepis mówi tylko o osobach pełnoletnich. Ustawa nie dotyka kwestii medycznych, dotyczy wyłącznie procedur prawnych.

Ustawa jest pierwszym aktem prawnym, który wprowadza do polskiego ustawodawstwa regulacje dotyczące korekty płci. Materia ta była do tej pory nieuregulowana, a sądy opierały się na precedensach i orzeczeniach Sądu Najwyższego. Dotychczas osoby chcące dokonać korekty musiały korzystać z „furtki” zawartej w artykule 189 Kodeksu Postępowania Cywilnego, pozywając rodziców o błędne oznaczenie płci dziecka tuż po urodzeniu. Sytuacja ta była dla wielu takich osób dodatkowym obciążeniem psychicznym.

Ustawa stanowi, że sprawy dotyczące uzgodnienia płci będą rozpatrywane w trybie sądowym nieprocesowym. Według artykułu 5, ouzgodnienie płci może wnosić „osoba, która ma pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozostaje w związku małżeńskim, u której stwierdzono występowanie tożsamości płciowej odmiennej od płci wpisanej do aktu urodzenia”. Posiedzenia będą odbywać się przy drzwiach zamkniętych. Sąd będzie podejmował decyzję na podstawie dwóch orzeczeń lekarskich, wystawionych przez lekarzy posiadających tytuł specjalisty w dziedzinie psychiatrii lub seksuologii lub specjalizację II stopnia w dziedzinie psychiatrii. Prawomocne postanowienie sądu będzie podstawą do zmiany imion i nazwiska, wydania nowego aktu urodzenia, nowego numeru PESEL oraz dowodu osobistego.

Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Sprawiedliwości wnioski będzie rozpatrywał jeden sąd w kraju – Sąd Okręgowy w Łodzi. Skierowanie wszystkich spraw do jednego, merytorycznie wyspecjalizowanego sądu, znacznie uprości procedurę oraz pozwoli uniknąć konieczności przeprowadzania szeroko zakrojonej akcji edukacyjnej wśród sędziów.  Wskazany sąd w Łodzi rozpatruje podobne sprawy już od wielu lat, szybko i sprawnie przeprowadzając postępowania.

Na początku sierpnia przegłosowana ustawa trafiła do Senatu, który opowiedział się za wprowadzeniem do niej poprawek. Izba wyższa proponuje, by zmienić tytuł na "ustawę o zmianie oznaczenia płci", ponieważ termin ten był wcześniej używany w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Kolejne propozycje Senatu mówią m.in. o konieczności wysłuchania osoby wnioskującej o zmianę płci w obecności biegłych oraz obowiązku złożenia przez wnioskującego oświadczenia o posiadaniu lub nieposiadaniu małoletnich dzieci.

Teraz poprawki Senatu będzie musiał rozpatrzyć Sejm, którego najbliższe posiedzenie zaplanowane jest na drugi tydzień września. Ustawa miałaby wejść w życie z początkiem przyszłego roku.

publikacje

Baner

przemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl