Szczegóły aktualności

13 stycznia 2017, 12:08

RÓWNOŚĆ PŁCI W EDUKACJI TO WYZWANIE

10 stycznia 2016 roku w Instytucie Spraw Publicznych odbyło się spotkanie „Polityka równości płci w polskim systemie edukacyjnym”. Podczas spotkania zaprezentowano raport na temat największych wyzwań równości płci w polskiej edukacji, autorstwa Agaty Chełstowskiej.

Przedstawiciele i przedstawicielki instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i instytucji naukowych mieli szansę zaprezentować stanowiska swoich organizacji i uzupełnić raport o nowe informacje. Spotkanie było częścią ogólnoeuropejskiego badania „Gender-related challenges in European education systems – European Institute for Gender Equality”, prowadzonego przez Europejski Instytut Równości Płci (EIGE). Spotkanie otworzyła Barbara Limanowska, przedstawicielka Europejskiego Instytutu Równości Płci.
Celem raportu był całościowy przegląd tematyki równości płci w odniesieniu do edukacji – od stereotypów w nauczaniu, po feminizację zawodu nauczycielki. Po prezentacji głos zabrały przedstawicielki instytucji publicznych: Ministerstwa Edukacji Narodowej, biura Rzecznika Praw Obywatelskich i biura Pełnomocnika ds. Równego Traktowania. W swoim stanowisku MEN podkreśliło podjęte działania oraz fakt, że nie ma prawnych przeszkód ograniczających szanse edukacyjne dziewcząt, na przykład nie ma prawnego zakazu nauki dziewcząt w szkołach zawodowych kształcących do zawodów „typowo męskich”, takich jak zawód mechanika samochodowego.
Następnie głos zabrały przedstawicielki organizacji pozarządowych i związków zawodowych. Przedstawicielka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej uznała odpowiedzi i działania ministerstwa za niewystarczające, zwróciła też uwagę na ogromną rolę upolitycznienia tematu równości płci, który bardzo utrudnia działanie a nawet dyskusję na tym polu. Krótką prezentację raportu uzupełniła dr Iwona Chmura-Rutkowska prezentacją na temat dobrej praktyki, jaką była jej współpraca z zespołem tworzącym podręcznik dla uczniów i uczennic pierwszej klasy szkoły podstawowej „Nasz Elementarz” (wydany w 2014 roku). Celem współpracy było dostosowanie treści podręcznika, tak, aby nie zawierał treści dyskryminujących, unikał stereotypów i uwzględniał jak największą różnorodność społeczną.
Uczestniczki i uczestnicy spotkania analizowali, w jaki sposób program oraz sposób nauczania w szkołach wpływa na wybory karier zawodowych przez uczniów i uczennice. Ekspertki podkreślały, że nie chodzi o prawne ograniczenia dostępu do zawodów, które dziewczynki sobie wymarzyły – takie praktycznie nie funkcjonują w naszym kraju. Chodzi o odpowiedź na pytanie, co takiego dzieje się w polskich szkołach, że dziewczynki nawet nie zaczynają marzyć o karierach zawodowych, społecznie przypisywanych mężczyznom.

Zachęcamy do zapoznania się z działalnością organizacji pozarządowych obecnych na spotkaniu:

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Koalicja KARAT

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA

Ponton

publikacje

Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl