Szczegóły aktualności

13 stycznia 2017, 12:08

RÓWNOŚĆ PŁCI W EDUKACJI TO WYZWANIE

10 stycznia 2016 roku w Instytucie Spraw Publicznych odbyło się spotkanie „Polityka równości płci w polskim systemie edukacyjnym”. Podczas spotkania zaprezentowano raport na temat największych wyzwań równości płci w polskiej edukacji, autorstwa Agaty Chełstowskiej.

Przedstawiciele i przedstawicielki instytucji publicznych, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i instytucji naukowych mieli szansę zaprezentować stanowiska swoich organizacji i uzupełnić raport o nowe informacje. Spotkanie było częścią ogólnoeuropejskiego badania „Gender-related challenges in European education systems – European Institute for Gender Equality”, prowadzonego przez Europejski Instytut Równości Płci (EIGE). Spotkanie otworzyła Barbara Limanowska, przedstawicielka Europejskiego Instytutu Równości Płci.
Celem raportu był całościowy przegląd tematyki równości płci w odniesieniu do edukacji – od stereotypów w nauczaniu, po feminizację zawodu nauczycielki. Po prezentacji głos zabrały przedstawicielki instytucji publicznych: Ministerstwa Edukacji Narodowej, biura Rzecznika Praw Obywatelskich i biura Pełnomocnika ds. Równego Traktowania. W swoim stanowisku MEN podkreśliło podjęte działania oraz fakt, że nie ma prawnych przeszkód ograniczających szanse edukacyjne dziewcząt, na przykład nie ma prawnego zakazu nauki dziewcząt w szkołach zawodowych kształcących do zawodów „typowo męskich”, takich jak zawód mechanika samochodowego.
Następnie głos zabrały przedstawicielki organizacji pozarządowych i związków zawodowych. Przedstawicielka Towarzystwa Edukacji Antydyskryminacyjnej uznała odpowiedzi i działania ministerstwa za niewystarczające, zwróciła też uwagę na ogromną rolę upolitycznienia tematu równości płci, który bardzo utrudnia działanie a nawet dyskusję na tym polu. Krótką prezentację raportu uzupełniła dr Iwona Chmura-Rutkowska prezentacją na temat dobrej praktyki, jaką była jej współpraca z zespołem tworzącym podręcznik dla uczniów i uczennic pierwszej klasy szkoły podstawowej „Nasz Elementarz” (wydany w 2014 roku). Celem współpracy było dostosowanie treści podręcznika, tak, aby nie zawierał treści dyskryminujących, unikał stereotypów i uwzględniał jak największą różnorodność społeczną.
Uczestniczki i uczestnicy spotkania analizowali, w jaki sposób program oraz sposób nauczania w szkołach wpływa na wybory karier zawodowych przez uczniów i uczennice. Ekspertki podkreślały, że nie chodzi o prawne ograniczenia dostępu do zawodów, które dziewczynki sobie wymarzyły – takie praktycznie nie funkcjonują w naszym kraju. Chodzi o odpowiedź na pytanie, co takiego dzieje się w polskich szkołach, że dziewczynki nawet nie zaczynają marzyć o karierach zawodowych, społecznie przypisywanych mężczyznom.

Zachęcamy do zapoznania się z działalnością organizacji pozarządowych obecnych na spotkaniu:

Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej

Fundacja na rzecz Różnorodności Społecznej

Koalicja KARAT

Stowarzyszenie na rzecz Integracji Społeczeństwa Wielokulturowego NOMADA

Ponton

Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl