Przemoc

Ekonomiczna

Przemoc ekonomiczna to zachowania mające na celu kontrolę zdolności partnerki/ra do nabywania, utrzymywania i korzystania z zasobów ekonomicznych. Zachowania te zagrażają ekonomicznemu bezpieczeństwu i niezależności tych osób. Sprawca przemocy ekonomicznej używa pieniędzy albo innych wartości materialnych do zaspokojenia swojej potrzeby władzy i kontroli. W ten sposób podporządkowuje sobie partnerkę lub partnera.

Przemoc ekonomiczna

1to nie to samo, co bieda. Zdarza się w relacjach niezależnie od poziomu zarobków i w różnych kombinacjach: kiedy mężczyzna pracuje, a kobieta nie, lub przeciwnie, kiedy kobieta utrzymuje rodzinę, a mężczyzna nie pracuje.

2to nie to samo, co spory o pieniądze – te mogą zdarzyć się w każdym związku. To wykorzystywanie pieniędzy lub innych środków materialnych do zyskania kontroli w przemocowej relacji.

3 jest niezgodna z prawem, tak jak inne formy przemocy. Osoby jej doświadczające mogą skorzystać z pomocy prawnej.

4jest nie tylko wynikiem prywatnych nieporozumień, ale ma swój fundament w systemowych nierównościach płci. Z tego powodu jest najtrudniej dostrzegalnym typem przemocy, a jej przejawy są często usprawiedliwanie jako element porządku społecznego.

Przejawy przemocy ekonomicznej mogą być trudne
do rozpoznania. Niektóre z nich są w naszym
społeczeństwie tolerowane jako część rodzinnego
porządku i podziału ról pomiędzy płciami.

Przejawy przemocy ekonomicznej

Przemoc ekonomiczna jest częściej dostrze-
gana przez kobiety niż mężczyzn. Kobiety
także częściej doświadczają przemocy
ekonomicznej.

Przemoc ekonomiczna

Kiedy małżeństwo się rozpada, ciężar utrzymania dzieci spada
często na kobiety. Respondenci deklarują bardzo niską tolerancję
dla niepłacenia alimentów na dzieci

Kiedy małżeństwo się rozpada,

Czy można usprawiedliwić niepłacenie alimentów?

99%
99%

Pomimo to ściągalność alimentów jest w Polsce wyjątkowo niska, a Fundusz Alimentacyjny przysługuje tylko osobom o bardzo niskich dochodach (miesięczny dochód poniżej 745 pln na osobę)

Co można zrobić?

Co można zrobić?

Czy pomoc dla osób doświadczających
przemocy jest w Polsce NIEWYSTARCZAJĄCA?

99%

Przemoc ekonomiczna jest opisana jako jeden
z czterech głównych rodzajów przemocy w Konwencji
Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy
wobec kobiet i przemocy domowej. Ratyfikacja Kon-
wencji zobowiązałaby Polskę do systemowej pomocy
osobom doświadczającym przemocy ekonomicznej.

Zapoznaj się z naszym pełnym raportem
na temat przemocy ekonomicznej wobec kobiet!

http://rownoscplci.pl

Znaj swoje prawa!

Przemoc ekonomiczna jest sprzeczna z prawem.
Aby dowiedzieć się więcej:

http://www.niebieskalinia.pl
http://www.cpk.org.pl

Projekt „Przemoc ekonomiczna – diagnoza i dyskusja o przeciwdziałaniu” jest realizowany
przez Obserwatorium Równości Płci w Instytucie Spraw Publicznych we współpracy i dzięki wsparciu
Fundacji im. Heinricha Bölla w Warszawie.

projekt: PracowniaGrafiki.pl   wykonanie: ComputavIT