Szczegóły publikacji

Ewa Lisowska (Rok publikacji: 2013)

Przemoc ekonomiczna wobec kobiet

Przemoc ekonomiczna wobec kobiet

Zjawisko przemocy ekonomicznej wobec kobiet nie zostało, jak dotychczas, w pełni zdiagnozowane i opisane. Pojęcie to jeszcze nie funkcjonuje w polskim prawie (stan na koniec maja 2013 r.), a zatem nie ma też stwierdzonych przypadków występowania przemocy ekonomicznej jako rodzaju przestępstwa.

Celem tego opracowania jest diagnoza stanu badań nad zjawiskiem przemocy ekonomicznej w Polsce, wskazanie na jej przejawy oraz określenie niezbędnych działań, które powinny być podjęte, aby skutecznie przeciwdziałać temu zjawisku w imię budowania sprawiedliwości społecznej i społeczeństwa dobrostanu. W analizie będącej przedmiotem ekspertyzy zostały wykorzystane dostępne dane źródłowe, opisujące zakres i przejawy tego zjawiska, oraz treść wymienionej powyżej konwencji Rady Europy.

Pobierz publikacjęprzemoc ekonomiczna

Materiały video

Baner
Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl