Projekty równościowe ISP

Instytut Spraw Publicznych realizuje projekty równościowe od 2009 roku. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi dotychczasowymi działaniami w tym zakresie.

Rok 2009

 
1.     Publikacja policy-paper Kobiety, mężczyźni, parytety” w ramach serii Analizy i Opinie, wrzesień 2009

Prof. Małgorzata Fuszara, ekspertka ISP, przygotowała analizę dotyczącą systemu kwotowego w polskiej polityce. Opracowanie ilustruje:
·         przyczyny słabej reprezentacji kobiet we władzy (efekt decyzji partyjnych elit, a nie wyborców przy urnach),
·         rezultaty takiego stanu w polskiej polityce (decyzje dotyczące całego społeczeństwa podejmowane są w             sposób jednostronny, bez czynnego udziału kobiet),
·         możliwe sposoby zapobiegania niskiej reprezentacji kobiet w polityce (systemy kwotowe i parytety)

Publikacja była dystrybuowana wśród polityków i organizacji pozarządowych mających wpływ na publiczną debatę.
 
2.     Seminarium „Kobiety, mężczyźni, parytety”, 24 września 2009

W ramach projektu „Obserwatorium demokracji w Polsce” ISP zorganizowało spotkanie prezentujące analizę „Kobiety, mężczyźni, parytety”. Prof. Małgorzata przedstawiła swoje stanowisko w kwestii zagwarantowania równowagi płci w gremiach sprawujących władzę przy pomocy mechanizmu kwot. Prof. Wojciech Sadurski z Uniwersytetu w Sydney omówił potencjalne problemy konstytucyjne związane z projektem wprowadzenia parytetów do polskiego prawa wyborczego. Seminarium było okazją do zaprezentowania różnorodnych opinii na temat uczestnictwa kobiet w życiu politycznym i społecznym w Polsce przez przedstawicieli świata akademickiego, organizacji pozarządowych oraz reprezentantów administracji państwowej.

 
 
3.     Seminarium "Być imigrantką... Gender a integracja", 14 grudnia 2009

W ramach projektu „Polskie Forum Integracyjne” Instytut Spraw Publicznych zorganizował seminarium, którego celem było zainicjowanie dyskusji na następujące tematy:

·                    w jakim stopniu imigrantki są zintegrowane w polskim społeczeństwie,
·                    jak wyglądają ich relacje z pracodawcami,
·                    co stanowi dla nich największe bariery w życiu codziennym „na obczyźnie”.

Podczas seminarium zostały zaprezentowane wyniki badania: Integracja zawodowa Ukrainek pracujących w sektorze usług domowych w Polsce. Pytania badawcze dotyczyły wzajemnego postrzegania się pracodawców i ukraińskich imigrantek, współistnienia na rynku usług domowych Polek i Ukrainek oraz zależności jakości relacji z pomocą domową a narodowością.

W drugiej części spotkania w prezentacji: Emigracja i gender z perspektywy pracy domowej i opiekuńczej podjęto zagadnienie emigracji kobiet z punktu widzenia społecznego kształtowania płci, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki ról społecznych i podziału ze względu na płeć. Genderowy kontekst emigracji kobiecej przedstawiono w perspektywie globalnego rynku pracy domowej i opiekuńczej: uwarunkowań pojawienia się tego rynku, specyfiki i warunków pracy oraz konsekwencji dla kobiet emigrantek. Uzupełnieniem był komentarz dotyczący sytuacji Polek w Wielkiej Brytanii.


Rok 2010

4.     Konferencja „Handel ludźmi a migracja. Pomoc i reintegracja ofiar handlu”, 28 czerwca 2010

Konferencja została zorganizowana przez Instytut Spraw Publicznych we współpracy z Ambasadą Wielkiej Brytanii i Ambasadą Szwecji w Polsce. Głównym celem konferencji była wymiana doświadczeń w zakresie pomocy ofiarom handlu ludźmi, a także wzmocnienie współpracy między organizacjami pozarządowymi i rządowymi w tej dziedzinie. Ponadto, ważnym problemem poruszonym podczas konferencji była wymiana dobrych praktyk między instytucjami w zakresie zapobiegania zjawisku i pomocy ofierze handlu.

Pierwsza część spotkania poświęcona była sposobom reintegracji kobiet-ofiar handlu ludźmi. Zaprezentowane w niej zostały wyniki badań nad wizerunkiem ofiar handlu kobietami w polskiej prasie. W trakcie drugiej części konferencji przedstawiony został problem zapobiegania handlowi ludźmi. Omówiono tematy dotyczące sytuacji dziecka-ofiary i zapobiegania handlowi dziećmi w Polsce. Ostatni panel konferencji dotyczył krajowych systemów walki z handlem ludźmi, jak również współpracy między instytucjami rządowymi a organizacjami pozarządowymi w Polsce, Estonii oraz w Belgii w tym zakresie. Umożliwił on poznanie sposobów radzenia sobie z handlem ludźmi w innych krajach i wypracowanie skutecznych, dobrze skoordynowanych działań wycelowanych w zorganizowane grupy przestępcze.

 

Rok 2011

 
5.     Seminarium „Migrantki, ekonomia, integracja”, 28 stycznia 2011

Program Migracji i Polityki Społecznej ISP wraz z Instytutem Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego zorganizował seminarium poświęcone sytuacji kobiet migrantek w wymiarze ekonomicznym, ich funkcjonowania w rodzinie, a także kształtowania narzędzi ułatwiających im integrację w społeczeństwie.

Pierwszy panel swoim wystąpieniem na temat europejskich doświadczeń w zakresie współczesnych migracji ekonomicznych kobiet rozpoczęła prof. Krystyna Slany z Uniwersytetu Jagiellońskiego. W dalszej części panelu dr Anna Krajewska z ISNS UW zaprezentowała sytuację imigrantek w polskim sektorze opieki nad osobami starszymi. Drugi panel natomiast został poświęcony m.in. kształtowaniu wizerunku imigrantek poprzez media oraz wpływie migracji kobiet na ich rodziny.

W spotkaniu wzięło udział ponad sto osób. Wśród uczestników znaleźli się nie tylko przedstawiciele środowiska akademickiego i organizacji pozarządowych, ale także ambasad, organów ścigania, kuratoriów oświaty, urzędów pracy oraz ośrodków pomocy społecznej i centrów pomocy rodzinie. Dlatego też, dyskusje towarzyszące dwóm panelom stanowiły doskonałą okazję do wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy praktykami i ekspertami w dziedzinie migracji, integracji i polityki społecznej.

 
6.     Projekt „Kobiety na listach wyborczych” , styczeń 2011 - grudzień 2012


Program Prawa i Instytucji Demokratycznych w Instytucie Spraw Publicznych w styczniu 2011 roku rozpoczął realizację dwuletniego projektu badawczego„Kobiety na listach wyborczych”, który wpisuje się w toczącą się od dłuższego czasu dyskusję dotyczącą ustawy „parytetowej” („kwotowej”) i obecności kobiet w życiu publicznym. Pod merytorycznym kierownictwem ekspertki ISP prof. Małgorzaty Fuszary, analizujemy uczestnictwa kobiet w wyborach samorządowych 2010 i parlamentarnych 2011 roku.

CELE PROJEKTU

·         zbadanie mechanizmów promocji i eliminacji kobiet na listach wyborczych w wyborach samorządowych i   parlamentarnych;
·         analiza kampanii samorządowej i parlamentarnejpod kątem obecności w niej kandydatek oraz poruszanych zagadnień istotnych dla kobiet;
·         opracowaniepropozycji rozwiązań mających na celu ułatwienie kobietom czynnego uczestnictwa w życiu politycznym.

W ramach projektu organizowane będą seminaria oraz wydawane publikacje związane z udziałem kobiet w życiu publicznym, ze szczególnym uwzględnieniem procesu wyborczego.

7. Projekt "Partnerstwo - równe szanse dla kobiet i mężczyzn", lipiec 2011 - październik 2012

Program Prawa i Instytucji Demokratycznych w Instytucie Spraw Publicznych w lipcu 2011 roku rozpoczął realizację projektu „Kobiety i mężczyźni: partnerstwo w rodzinie – partnerstwo w życiu publicznym”, który wpisuje się w toczącą się od dłuższego czasu dyskusję dotyczącą obecności kobiet  w sferze publicznej. Głównym zamysłem projektu jest zwrócenie uwagi na to, w jaki sposób podział ról i obowiązków w życiu rodzinnym przekłada się na życie zawodowe oraz na uczestnictwo w życiu publicznym kobiet i mężczyzn. 
                                                             
Wykorzystując doświadczenia polskie i zagraniczne, opracujemy rekomendacje dotyczące skutecznych sposobów godzenia ról rodzinnych i zawodowych, które przyczynią się do promowania równości płci w naszym kraju.
 


Druk PDF

publikacje

Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl