Szczegóły publikacji

Aleksandra Niżyńska (Rok publikacji: 2014)

Prześladowanie ze względu na płeć? Płeć jako przesłanka nadania statusu uchodźcy

Prześladowanie ze względu na płeć? Płeć jako przesłanka nadania statusu uchodźcy

Polska podpisała Konwencję o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej w grudniu 2012 roku, ale jeszcze nie nastąpiła jej ratyfikacja przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Proces ten ma szansę zakończyć się w 2014 roku, a co za tym idzie --- Polska musi się przygotować do harmonizacji obowiązującego prawa z wymaganiami Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej. Poza zmianą trybu ścigania za gwałt, co było jednym z kluczowych elementów niezbędnych do rozpoczęcia prac nad ratyfikacją tego międzynarodowego aktu prawnego, warto zwrócić uwagę na inne aspekty związane z przyjęciem przez Polskę przepisów konwencji. Jednym z nich jest właśnie aspekt migracji i nadawania statusu uchodźcy ze względu na prześladowanie na tle płci. Warto w związku z tym prześledzić proces dochodzenia do uznania dyskryminacji ze względu na płeć jako przesłanki nadawania statusu uchodźcy w innych państwach, a także zapoznać się z dobrymi praktykami w tym zakresie. Niniejsza ekspertyza ma na celu przedstawienie tej problematyki i jej rozwoju od lat dziewięćdziesiątych XX wieku oraz prezentację rozwiązań funkcjonujących w wybranych państwach członkowskich Unii Europejskiej.Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl