Rekomendacje Komitetu CEDAW dla Rządu RP

Komitet CEDAW opublikował rekomendacje dla polskiego rządu dotyczących realizacji  Konwencja w sprawie likwidacji wszelkich form dyskryminacji kobiet. ONZ jest zaniepokojony brakiem stanowczego przeciwstawienia się "prowadzonej przez polski Kościół katolicki kampanii przeciw 'ideologii gender'". Dlatego rekomenduje, by Polska "podjęła działania w celu promowania równych praw dla kobiet oraz przeciwstawiała się podejmowanym przez różne podmioty, w tym Kościół katolicki, próbom zdegradowania polityki równościowej".


Wśród pozytywnych działań rządu w obszarze legislacyjnym przeciwdziałających dyskryminacji ze względu na płeć Komitet CEDAW wymienił:

1. Ustawę o cudzoziemcach, która pozwala różnym kategoriom kobiet na legalizację pobytu w Polsce, rozszerzając ochronę na ofiary handlu ludźmi.

2. Zmiany w Kodeksie karnym i Kodeksie postępowania karnego, mające na celu zwiększenie efektywności ścigania zbrodni gwałtu poprzez eliminowanie podwójnej wiktymizacji ofiar przemocy seksualnej.

3. Zmiany w Kodeksie wyborczym, wprowadzające 35-procentową kwotę płci w wyborach do rad powiatów, sejmików województw, Parlamentu RP i  Parlamentu Europejskiego.

4. Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3, która miała na celu zwiększenie dostępności instytucjonalnych form opieki nad najmłodszymi dziećmi.
 
5. Ustawa o wdrożeniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania, której celem jest zapewnienie równego traktowania ze względu na płeć, rasę, pochodzenie, narodowość, religię, wiarę, światopogląd, niepełnosprawność, wiek i orientację seksualną. 
 
6. Zmiany w Kodeksie karnym uwzględniające definicję handlu ludźmi i  penalizujące przygotowanie tej zbrodni. 


Jednocześnie zwrócono uwagę na problemy, które polski rząd powinien rozwiązać w najbliższym czasie. Poniżej lista najbardziej palących kwestii, o których wspomina Komitet CEDAW:

1. Brak świadomość kobiet w zakresie ich praw zapisanych w Konwencji

2. Polska legislacja nie we wszystkich przypadkach stosuje definicję przemocy ze względu na płeć zgodną z art. 1 Konwencji.

3. Bariery utrudniające ofiarom molestowania w miejscu pracy zgłaszanie skargi do Rzecznika Praw Obywatelskich.

4. Niedostateczne środki finansowe i zasób ludzki umożliwiające w pełni wykonywanie obowiązków wynikających z Konwencji przez Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania.

5. Krajowy Program na rzecz Równego Traktowania na lata 2013-2016 nie w pełni uwzględnia prawa kobiet i ich ochronę przed dyskryminacją.

6. Brak ratyfikacji Konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej.

7. Brak pełnych i systematycznie zbieranych danych dotyczących handlu ludźmi oraz problemu prostytucji.

8. Brak wymogu stosowania przez komitety wyborcze mechanizmu suwakowego  - naprzemienności kobiet i mężczyzn  - w Kodeksie wyborczym.

9. Segregacja płciowa i stereotypy w obszarze edukacji.

10. Niska aktywność zawodowa kobiet oraz tzw. „luka płacowa”.

11. Różnice w dostępie do żłobków i przedszkoli między obszarami wiejskimi i miejskimi.

12. Restrykcyjne prawo dotyczące przerywania ciąży.
 
Całość raportu Komitetu CEDAW do pobrania tutaj.
Druk PDF

Kategorie

Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl