Zmiany prawne związane z zapobieganiem i zwalczaniem przemocy w wobec kobiet i przemocy domowej

Priorytety w zakresie przeciwdziałania przemocy wobec kobiet w 2013 roku

Na spotkaniu zorganizowanym przez Biuro Pełnomocniczki ds. równego traktowania ogłoszono priorytety w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy wobec kobiet. W spotkaniu wzięli udział między innymi Pełnomocniczka Rządu ds. Równego Traktowania, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, Michał Królikowski oraz Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej, Elżbieta Seredyn. Większość z zapowiedzianych działań dotyczy zmian w prawie. Najważniejsze obejmują:

  1. Przyspieszenie prac związanych z ratyfikacją Konwencji o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet   i przemocy domowej.
  2. Dopasowanie definicji przemocy w polskim prawie do definicji wynikającej z Konwencji, która obejmuje również przemoc psychiczną i ekonomiczną.
  3. Zmiana przepisów kodeksu karnego w zakresie trybu ścigania przestępstwa zgwałcenia z wnioskowego na tryb ścigania z urzędu.
  4. Zmiana przepisów wymagających uzyskania zgody przedstawicieli ustawowych na przeprowadzenie procedury medycznej na nieletnich ofiarach przemocy.
  5. Implementacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zwalczania niegodziwego traktowania w celach seksualnych i wykorzystywania seksualnego dzieci oraz pornografii dziecięcej.


Poza zmianami prawnymi zapowiedziano również inne działania służące bardziej efektywnemu zapobieganiu przemocy i pomocy jej ofiarom.  Wśród nich znalazły się między innymi:

  1. Ewaluacja działalności zespołów interdyscyplinarnych ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
  2. Stworzenie ogólnopolskiego telefonu zaufania dla ofiar przemocy w rodzinie dostępnego 24 godziny na dobę, siedem dni w tygodniu.
  3. Uwzględnienie tematyki przemocy w szkole na różnych poziomach edukacji.

Wydaje się, że wszystkie strony, które wzięły udział w spotkaniu, zarówno przedstawiciele i przedstawicielki rządu, jak i posłowie i posłanki oraz osoby związane ze środowiskiem pozarządowym, mają ogromną determinację do wprowadzenia skutecznych rozwiązań w zakresie walki z przemocą. Konslutacje Krajowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020 dają szanse na porozumienie wszystkich zainteresowanych stron i uchwalenie niezbędnych przepisów.


Zapraszamy do zapoznania się z planowanymi zmianami w Krajowym Programie Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na lata 2013-2020 >>>
Druk PDF

Kategorie

Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl