Czy kobiety mają wpływ na kształt mediów?

 Obecność kobiet w mediach jest uważana za niezwykle istotny mechanizm promocji równości płci w sferze publicznej. Odsetek kobiet zatrudnionych w sektorze może mieć ogromny wpływ na zwiększenie ich widoczności. Jaka jest obecnie sytuacja kobiet w europejskich spółkach mediowych? Jaki odsetek stanowisk kierowniczych w tychże zajmują kobiety? Czy spółki mediowe posiadają wewnętrzne polityki równościowe wraz z mechanizmami monitorowania ich implementacji? Czy w Europie istnieją inicjatywy mające na celu wsparcie karier kobiet w ramach sektora?

Odpowiedzi na te pytanie można odnaleźć w najnowszym raporcie EIGE (European Institute for Gender Equality), przedstawiającego wyniki badań  z 27 krajów Unii Europejskiej oraz Chorwacji. Dane w nim zawarte wskazują na systematyczny wzrost odsetka kobiet zatrudnionych w analizowanym sektorze rynku  – w 2010 roku stanowiły one 40%, a w 2011 roku 44% wszystkich pracowników mediów. Warto dodać, że w 2010 roku kobiety stanowiły 68% absolwentów wydziałów dziennikarstwa oraz kierunków zbliżonych. Mimo to ich obecność na stanowiskach kierowniczych jest wciąż niewielka, średnia europejska wynosi bowiem 32%. Część krajów wyraźnie odstaje jednak od tej średniej. Za przykład posłużyć nam mogą Bułgaria i Litwa, gdzie kobiety zajmują zdecydowaną większość stanowisk decyzyjnych (ponad 60% w obu przypadkach). Z drugiej strony, w takich krajach jak Włochy, Irlandia czy Malta, odsetek ten nie dochodzi nawet do 10%. Jak na tym tle wypada Polska? Polki zajmują 34% stanowisk kierowniczych w mediach publicznych i zaledwie ¼ najwyższych stanowisk w mediach prywatnych. 

Pod względem oficjalnego zaangażowania w promocję idei równouprawnienia nie odnotowano znaczących różnic pomiędzy sektorem publicznych i prywatnym. Natomiast jeżeli chodzi o zatrudnienie kobiet i ich promocję na stanowiskach kierowniczych, dysproporcje pomiędzy sektorami jest już wyraźna, na korzyść spółek państwowych: średnio w Europie kobiety zajmują 29% najwyższych stanowisk w spółkach prywatnych, oraz 35% równorzędnych stanowisk w spółkach państwowych. Patrząc na różne rodzaje mediów, niezależnie od tego czy są państwowe czy prywatne, najwyższy odsetek stanowisk decyzyjnych kobiety zajmują w telewizji – 36%, a najniższy w prasie – 29% (średnia dla 27 krajów UE).

Pomimo, że formalnie istnieją prawne rozwiązania gwarantujące równość płci w sektorze medialnym, większość spółek jest odporna na zmianę. Jedyne innowacyjne rozwiązania wewnątrz firm, zidentyfikowane w ramach badania, podjęte zostały przez same kobiety zatrudnione w mediach, z wykorzystaniem stowarzyszeń dziennikarzy oraz organizacji lobbingowych, takich jak European Women’s Lobby, czy też European Federation of Journalism.

W celu zapoznania się z głównymi wnioskami z badania, zawierającymi rekomendacje sposobów zwiększania obecności oraz wzmocnienia wpływu kobiet w świecie mediów, zapraszamy do lektury raportu >>>

Druk PDF

Kategorie

Projekt Obserwatorium Równości Płci jest realizowany przez
Instytut Spraw Publicznych
Team SoluionProjekt i realizacja:
TeamSolution.pl